Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
§ 4. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves af D.O.K.. Regnskabsåret følger kalenderåret og kontingentet forfalder til betaling den 1. december. Betales kontingentet ikke til forfaldstiden, slettes medlemskabet automatisk. Medlemmer har normalt ret til at medtage en ledsager til klubbens arrangementer. § 5. Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, og 2 suppleanter, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte fører protokol ved alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og arrangementer. Protokollen underskrives af bestyrelsen. Funktionstiden er 2 år, men genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år. Formand og kasserer er ikke på valg samtidig. Sekræteren formidler kontakt til tidsskriftet Orkideer. Bestyrelsen vælger repræsentant til D.O.K.´s generalforsamling, mindst 1 pr. påbegyndt 75 medlemmer og højest 1 pr. påbegyndt 25 medlemmer. § 6. Den ordinære generalforsamling, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 1. maj. Indvarslingen med dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordnen skal indeholde følgende punkter: 1: Valg af dirigent. 2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 3: Aflæggelse af regnskaber for det forløbne år til godkendelse. 4: Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5: Behandling af indkomne forslag. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 8: Eventuelt.