Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. § 7. Ekstraordinær generalforsamling kan ved tilsendelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Bestyrelsen skal på samme måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned efter at have modtaget skriftlig opfordring, hertil af mindst 1/5 af klubbens medlemmer. § 8. Et medlem kan ekskluderes af S.J.O.K. efter indstilling fra bestyrelsen på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer godkender eksklusionen. Et medlem, der er ekskluderet af S.J.O.K. kan genoptages som medlem efter indstilling fra bestyrelsen, hvis der på generalforsamlingen kan opnås 2/3 stemmer for dette. § 9. Til ændring af klubbens vedtægter og klubbens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Mindst ½-delen af alle medlemmer skal være til stede. Opnås dette flertal ikke, så indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 –del af de afgivne stemmer. Ved klubbens opløsning disponerer generalforsamlingen klubbens aktiver.